Ekologinen vastuu

Kannamme vastuuta ympäristömme hyvinvoinnista. Tavoitteenamme on jo pitkään ollut energiantuotannon ja vesihuollon haitallisten ympäristövaikutusten hallitseminen sekä vähentäminen. Siksi henkilöstömme ympäristöosaaminen on oleellista toiminnallemme.

Päästöjen suodatus
Energiantuotannossa syntyvät päästöt ilmaan muodostuvat mm. typenoksideista (NOX), rikkidioksideista (SO2), hiukkasista, metalleista, hiilimonoksidista (CO), hiilidioksidista (CO2). Savukaasupäästöjen määrään ja haitallisuuteen vaikuttavat mm. polttoaine ja polttotekniikka. Kaikissa polttoprosesseissa muodostuu aina myös kiinteitä aineita, joista osa poistuu kattilasta pohjatuhkana ja suurin osa lentotuhkana savukaasujen mukana. Laitostemme sähkösuodattimet suodattavat 99,9 prosenttia savukaasujen hiukkaspäästöistä.

Energiatehokas sähkön ja lämmön yhteistuotanto
Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa säästetään polttoaineita noin kolmannes sähkön ja lämmön erillistuotantoon verrattuna. Myös jätteiden hyötykäyttö on edistynyt erityisesti vuoden 2003 jälkeen, kun Mustankorkean jätteenkäsittelyaseman biokaasun poltto kaukolämmöksi aloitettiin.  Nykyisin tuotamme biokaasusta sekä sähköä että lämpöä omassa mikro-chp -laitoksessamme. Panostamme energian säästöön myös lämmön varastointia kehittämällä ja energiansäästöön liittyvällä opastuksellamme.

Tuulivoiman tuotanto kasvaa
Sähkön tuotannossa tuulivoiman määrä on kasvanut viime vuosina roimasti. Vuonna 2018 tuulella tuotettiin sähköä jo 62,6 GWh. Alvan osakkuusyhtiöstään Suomen Hyötytuuli Oy:stä saaman tuulivoiman määrä kasvoi uusien tuulipuistojen myötä. Uudet vuosina 2017 ja 2018 avatut puistot kasvattivat Alvan oman tuulivoiman osuutta niin, että nyt sitä riittää peräti 50 000 kerrostalokodin sähköistämiseen.

Energiansäästöön kannustamista, energiatehokkaasti toimimista
Energiansäästöviikoilla olemme sponsoroineet jo usean vuoden ajan Jyväskylän alueen tokaluokkalaisille energiansäästöön pureutuvat oppimateriaalit. Lisäksi käymme kouluilla kertomassa energian ja veden resurssiviisaasta käytöstä. Olemme myös sitoutuneet järkevän energiankäytön edistämiseen allekirjoittamalla elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen.

Tuhkien hyötykäyttö
Voimalaitoksilla syntyvä suurin jäte-erä on tuhkat. Laitosten pohjatuhka, joka on suurimmaksi osaksi petihiekkaa, hyödynnetään maanrakentamisessa. Hyötykäytössä sovelletaan Valtioneuvoston asetusta 591/2006 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa. Keljonlahden ja Rauhalahden voimalaitosten lento- ja pohjatuhkien laatua valvotaan Ely-keskuksen hyväksymän laadunhallintajärjestelmän mukaisesti. Rauhalahden voimalaitoksen lentotuhkaa on toimitettu Keski-Suomen Ely-keskukselle ja Laukaan kunnalle hyödynnettäväksi Lievestuoreella ruoppauslietteen stabiloinnissa vuodesta 2008 alkaen. Lentotuhkan hyötykäyttö Lievestuoreella jatkuu edelleen. Keljonlahden voimalaitoksen lentotuhkaa on hyödynnetty mm. metsälannoitteena sekä maanrakennuksessa. Nykyisin lähes kaikki voimalaitosten tuhka menee hyötykäyttöön.

Sosiaalinen ja kulttuurinen vastuu

Kannamme sosiaalista ja kulttuurista vastuutamme mm. tukemalla erilaisia yleishyödyllisiä organisaatioita, joiden katsomme sopivan yhteen strategisten tavoitteidemme ja arvojemme kanssa. Vuosien varrella olemme tukeneet monia erilaisia tahoja ja hankkeita, kuten vähävaraisia perheitä, vanhuksia, urheiluseuroja, kulttuuritoimijoita ja lasten ja nuorten kiusaamisen ja syrjäytymisen vastaisia hankkeita. Myönnämme tukia kahdesti vuodessa, keväisin ja syksyisin.

Mikäli sinulla on mielessä jokin yleishyödyllinen kohde, jolle toivoisit tukea, voit vinkata siitä meille osoitteeseen tiedotus(at)jenergia.fi. Kerro postissasi tuettavan kohteen nimi, mahdollinen verkkosivuosoite ja kuvaile kohteen toimintaa. Kerro myös, millaista tukea toivoisit meiltä kohteelle.