Keskijänniteverkon tekniset vaatimukset ja määritelmät

Sähköliittymien tekninen ohje (PDF)

Liittämiskohta

Keskijänniteverkko rakennetaan rengasverkkona. Keskijänniteverkon kaapelit jäävät aina verkonhaltijan omistukseen ja rengasyhteys ketjutetaan liittymän kautta. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähköasennusten välinen kohta. Keskijänniteliittymien liittämiskohta on liittyjän omistamassa kytkinlaitteistossa liittymiskaapelipäätteiden kytkentäliittimillä. Verkonhaltija omistaa kaapelipäätteet, liittyjä omistaa kytkinlaitteiston. Verkonhaltija vastaa liittymiskaapeleiden rakentamisesta liittämiskohtaan saakka.

Liittämiskohdan sijoituspaikasta tulee neuvotella verkonhaltijan kanssa jo suunnitteluvaiheessa. Liittymiskohta on asennettava maanpinnan tasolle kiinteistön ulkoseinälle tai erilliseen rakennukseen (puistomuuntamo). Liittymispisteen vaatimukset koskevat verkonhaltijalle varattuja kuormanerottimia, liittyjän pääkatkaisijaa sekä mittausta.

Liittyjä voi sijoittaa muuntajakoneet ja mahdolliset alakojeistot haluamaansa paikkaan. Asiakas vastaa muuntamon (kytkinlaitteiston) rakentamisesta ja liittymiskaapeleiden tarvitsemista kaapelireiteistä kiinteistössä.

Liittymisjohdot

Keskijänniteverkossa käytettävät liittymisjohdot ovat kaapelityypiltään:

• AHXAMK – W 3 x 185
• AHXAMK – W 3 x 300

Ilmajohdolla ei voi liittyä verkonhaltijan verkkoon.

Liittyjä vastaa liittymiskaapelien reiteistä kiinteistössä sekä tontilla verkonhaltijan ohjeiden mukaisesti. Verkonhaltija vastaa keskijännitekaapeleiden asennuksesta keskijännitekaapeleiden päätteiden liityntäkohtaan saakka.

Liittyjän on huomioitava liittymiskaapelien sijainti tontille tai kiinteistöön myöhemmin tehtävissä muutoksissa. Liittymiskaapelien päälle ei saa rakentaa kiinteitä rakennelmia. Kiinteistössä tehtävät muutokset eivät saa huonontaa liittymisjohdon kuormitettavuutta tai pienentää liittymisjohdon asennussyvyyttä.

Keskijänniteliittymän liittymiskaapelien reitille on asennettava 160 mm:n A-luokan kaapeliputket kaikkiin läpivienteihin.

Liittymiskaapeleille on varattava riittävät kaapelireitit kaapeleiden asennusta ja myös myöhempää vaihtoa varten. Sisätiloissa liittymiskaapeli on asennettava omalle kaapelihyllylleen, jolle ei saa asentaa mitään muita kaapeleita.

Keskijännitekaapelin reitti varustetaan näkyville kohdille asennettaville ”20 kV kaapeli” ja ”Hengenvaara” -kilvillä.

Liittymiskaapeli on aina osa verkonhaltijan rengasverkkoa. Kaapelin reitin kiinteistössä tulee olla mahdollisimman lyhyt ja asennuksesta rakennuksen sisällä ei saa aiheutua palo- tai oikosulkuvaaraa. Liittyjä vastaa liittymiskaapeleiden palo- sekä mekaanisesta suojauksesta standardin SFS 6001 mukaisesti.

Muuntamo

Keskijänniteliittymien mukaiset asiakasmuuntamot suunnitellaan ja rakennetaan voimassa olevien standardien ja yleisten suunnitteluohjeiden mukaisesti.

Muuntamolle on nimettävä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 516/1996 mukaisesti käytönjohtaja. Tiedot muuntamon käytönjohtajasta yhteystietoineen on merkittävä muuntamoon ja toimitettava verkonhaltijan tietoon. Yhteydenottolomake.

Muuntamosta tulee löytyä seuraavat ajantasaiset dokumentit:

 • Pääkaaviot
 • Maadoituskaaviot
 • Releasettelukaaviot
 • Suomenkieliset kojeiston käyttöohjeet

Verkonhaltijan käyttöhenkilöstöllä on oltava muuntamoon turvallinen ja esteetön kulku kaikkina vuorokauden aikoina. Kulkureittien on oltava käytössä myös sähkökatkojen aikana (portit, sähkölukot). Liittyjä vastaa kulkureiteistä.

Teknisten tilojen lukitusohje

Kojeisto

Keskijännitekojeiston on täytettävä standardin IEC 62271 ja sen alastandardien vaatimukset.

Keskijännitekojeistolle on oltava suoritettu oikosulku- ja valokaarikokeet, ja niiden pöytäkirjat on pyynnöstä toimitettava verkonhaltijan käytönjohtajalle.

Jakeluverkkoon suositellaan liitettäväksi suljettuja kojeistoja (SF6 tai tyhjiö).

Ilmaeristeisellä kojeistolla toteutetussa muuntamossa on oltava 20 kV koestuspainikkeellinen jännitteenkoetin sekä kahdet irralliset työmaadoitusköydet.

KJ-kojeistojen mallikaaviot ovat tämän ohjeen kohdassa ”Asiakasmuuntamon mallikaaviot”.

Verkonhaltijalle varattavat laitteet

Verkonhaltijan käyttöön on varattava vähintään kaksi kuormanerotinkennoa. Tapauskohtaisesti verkon kehittämistarpeita varten pitää varata yksi lisäkenno. Lisäkennon varaaminen perustuu liittymisehtoihin.

Verkonhaltijan kuormanerotinkennoissa on oltava kojeet ja laitteet:

kuormaerotin, joka on varustettu potentiaalivapailla apukoskettimilla. Kussakin erottimessa tulee olla 2 kpl aukeavia ja 2 kpl sulkeutuvia apukoskettimia. Verkonhaltijan liittymiskennojen kuormanerottimet varustetaan moottoriohjaimilla. Moottoriohjaimen toimintajännite on 24 VDC.
maadoituserotin, joka on kytkentäkykyinen myös jännitteiseen kaapeliin. Maadoituserottimessa on oltava 2 kpl aukeavia ja 2 kpl sulkeutuvia potentiaalivapaita apukoskettimia. Maadoituserotin ja kuormaerotin voivat olla ns. kolmiasentoerotin.
SF6- kaasueristeisessä kojeistossa on oltava kaasumäärän ilmaisema mittari, joka on kompensoitu ulkolämpötilan mukaisesti. Mittarissa on oltava potentiaalivapaa kosketin.
oiko- ja maasulunsulunilmaisin, verkonhaltija toimittaa muuntamoautomaatiolaitteiston yhteydessä
SF6- kaasueristeisissä ja muissa suljetuissa kojeistoissa vaihekohtainen kaapelipäätteen jännitteenilmaisin, joka on sijoitettu kojeiston etupaneeliin, jännitteenilmaisinta on voitava käyttää myös kaapeleiden vaiheistuksessa.

Verkonhaltijan kaapelipäätteet

Verkonhaltijan käyttöön tuleviin kennoihin asennetaan kosketussuojatut lämpökutisteiset sisäpäätteet tai ulkopäätteet. Liittymiskaapeleiden päätteiden kiinnityskohtien on oltava 120 cm korkeudella lattiasta tai kaapelikanavan pohjasta. Lähtökennoissa on oltava kiinnityskisko kaapelin vaihejohtimille. Kiinnityskiskon ja kaapelipäätteen kiinnityskohdan välinen etäisyys on oltava vähintään 60 cm.

Liittymiskaapeleiden päätteet kuuluvat verkonhaltijan toimitukseen.

Kojeiston nimellisarvot

Kojeiston ja verkonhaltijan kennojen kuormanerottimen nimellisarvojen on täytettävä seuraavat arvot:

Ilmaeristeinen kojeisto  Suljettu kojeisto
Nimellisjännite UN 24 kV, 50 Hz 24 kV, 50 Hz
Nimellisvirta IN 630 A 630 A
Oikosulkukestoisuus Ith / 1 s 20 kA 16 kA
Oikosulkukestoisuus Idyn 50 kA 40 kA
Syöksyjännitekestoisuus 125 kV
Nimellisoikosulkuvirran kytkentäkyky 50 kA 40 kA
Kytkentöjen lukumäärä nimellisvirralla vähintään 1000 kpl vähintään 1000 kpl
Käyttölämpötila -25 / + 40 °C -25 / + 40 °C
Kojeiston kaukokäyttö

Verkonhaltija toimittaa ja ylläpitää kauko-ohjauksen tiedonsiirtolaitteet, akut sekä tiedonsiirtolaitteille tulevat kaapelit.

Keskijännitekojeiston viereiseltä seinältä on varattava tila, johon verkonhaltija voi asentaa kennojensa kauko-ohjauksen tiedonsiirtolaitteita ja akkuja varten laitekaapin, jonka mitat ovat:

Kiinteistömuuntamoissa:

 • leveys 1025 mm
 • korkeus 350 mm
 • syvyys 300 mm


Puistomuuntamoissa:

 • leveys 600 mm
 • korkeus 600 mm
 • syvyys 210 mm

Kennon kytkentätilassa oleville riviliittimille on johdotettava verkonhaltijan käyttöön varattujen erottimien osalta:

 • Erottimien apukoskettimet
 • Moottoriohjaimet
 • Kaasumäärän ilmaisimen kosketin

Lisäksi riviliittimille on johdotettava liittyjän pääkatkaisijan tilatieto.

Kennokohtaisista johdotuksista on toimitettava johdotuspiirustukset verkonhaltijan käytönjohtajalle. Yhteydenottolomake.

Liittyjän kanssa sovitaan yksivaiheisen 230 V vaihtosähkön toimittamisesta kauko-ohjauslaitteille.

Keskijänniteliittymän suojaus

Liittymän suojaukseksi riittää varokekuormaerotin, kun liittymän perässä on yksi enintään 800 kVA muuntaja ja kojeisto on samassa tilassa muuntajan kanssa. Mikäli muuntajateho on yli 800 kVA, on verkonhaltijan käyttöön varattujen kennojen ja liittyjän mittauksen välille on asennettava erotin sekä suojareleellä varustettu katkaisija.

Käyttöjännitteestä toimintaenergiansa ottavan releen on oltava sellainen, että suojaus on toimintavalmis alle 0,1 sekunnissa jännitteen kytkeytymisestä jännitteettömään kojeistoon.

Mikäli toimintaenergia otetaan akustosta, on sen kuntoa ja toimintakykyä seurattava määrävälein.

Pääkatkaisijan suojaussuunnitelmat ja releasettelut on laadittava yhteistyössä verkonhaltijan käyttöpäällikön kanssa.

Oikosulkusuojaus

Virranmittaus toteutetaan omilla suojauksen virtamuuntajilla tai pääkatkaisijakennoon asennetuilla virtasensoreilla. Suojaus- ja mittauskäyttöön on oltava erilliset sydämet mittamuuntajissa.

Oikosulkusuojauksen esimerkkiasettelut:

Laukaisu Virta / A Suojauksen toiminta-aika / s
Hidastettu laukaisu 1 600 0,4
Hidastettu laukaisu 2
(tehonrajoitus)
200 5
Pikalaukaisu 1200 0,05


Maasulkusuojaus

Pääkatkaisijalle on aseteltava liittyjän verkkoon suunnattu maasulkusuojaus. Suunnattu maasulkusuojaus vaatii jännitteen mittaukseen avokolmiokäämin, sekä erillisen kaapelivirtamuuntajan. Lisäksi vaaditaan katkeilevan maasulun suojaa.

Muuntamon suunnittelussa on otettava huomioon, että verkonhaltijan verkkoa käytetään maasulkuvirta kompensoituna.

Maasulkusuojauksen esimerkkiasettelut:

Laukaisu Virta / A Uo jännite % Suojauksen toiminta-aika / s
Suunnattu suoja 2 A res. 10 0,2
Katkeileva suoja 3 piikkiä 20 0,5

 

Maadoitukset

Liittymälle tulee rakentaa SFS 6000 ja SFS 6001 mukaiset maadoitukset sekä potentiaalintasauselektrodit. Liittyjä vastaa kaikista liittymän vaatimien maadoitusten asennuksista ja kunnossapidosta.

Verkonhaltijan 20 kV kaapeloinnin mukana muuntamoon tuotava Cu 25 maadoitusjohdin on liitettävä muuntamon maadoituskiskoon. Muuntamon maadoitusimpedanssi saa olla enintään 10 Ω.

Kiinteistöjen ylijännitesuojaus

Kojeistoon on asennettava ylijännitesuojat, jos osa liittymää syöttävästä verkonhaltijan jakeluverkosta on ilmajohtoa. Asennettavien ylijännitesuojien tarve on selvitettävä jo suunnitteluvaiheessa verkonhaltijan verkkosuunnittelusta. Verkonhaltija vastaa ylijännitesuojien hankinnasta ja asennuksesta.

Liittämiskennoissa on oltava tila ylijännitesuojien asennukseen ja ylijännitesuojille tarvittava teline. Ylijännitesuojien teline maadoituksineen kuuluu liittyjän toimitukseen. Verkonhaltija toimittaa sekä asentaa ylijännitesuojat.

Asiakasmuuntamon mallikaaviot

Yksi muuntaja, muuntajan koko enintään 800 kVA, pääkatkaisijana varokekuormanerotin

 

Yksi muuntaja, muuntajan koko yli 800 kVA, pääkatkaisijana katkaisija

 

Kaksi muuntajaa, pääkatkaisijana katkaisija

 

Mallikaaviossa mittaus on sijoitettu pääkatkaisijan jälkeen. Vaihtoehtoisesti voidaan rakentaa useita rinnakkaisia mittauksia johtolähtökenttiin. Peräkkäisiä mittauksia ei sallita.

Sähköliittymien tekninen ohje (PDF)

Sähköliittymien tekninen ohje sisältää sekä pienjännite- että keskijänniteverkon tekniset vaatimukset ja määritelmät.