Mitä ollaan rakentamassa?

Rauhalahden voimalaitoksen tontille rakennetaan kahden sähkökattilan ja kaukolämpöakun muodostama, kaukolämpöverkostoon liitettävä lämmöntuotantoyksikkö. Sähkökattiloiden yhteisteho on 120 MW. Kaukolämpöakussa on varastointikapasiteettia maksimissaan noin 800 MWh.

Sähkökattiloiden korkeus on noin yhdeksän metriä ja kummankin halkaisijamitta on neljä metriä. Tilavuudeltaan kaukolämpöakku on 15 miljoonaa litraa (15 000 m3), korkeutta sillä on 50 metriä, halkaisija 21 metriä.

Sähkökattilat apuprosesseineen sijoitetaan erilliseen tuotantorakennukseen ja akkusäiliö sen välittömään läheisyyteen. Sähkökattilat, kaukolämpöakku ja kaukolämpöverkosto on kytketty toisiinsa lämmönvaihtimien kautta. Tuotantoprosessia operoidaan nykyisten voimalaitosten valvomoista.

Mihin sähkökattiloiden ja kaukolämpöakun toiminta perustuu? Miten niitä käytetään?

Sähköllä tehdään lämpöä. Yksinkertaisimmillaan sähkökattilaa voi verrata suureen vedenkeittimeen tai kattilaan, jolla vettä lämmitetään. Sähkökattiloilla hyödynnetään halvan sähkön ajanjaksoja, jolloin lämpö on mahdollista syöttää suoraan kaukolämpöverkostoon tai varastoida kaukolämpöakkuun käytettäväksi myöhemmin kulutustarpeen mukaan.

Kaukolämpöakku on nimensä mukaisesti lämpövarastosäiliö, jossa sähköllä tuotettu lämpöenergia on varastoitu kaukolämpöveteen.   

Miksi Alva on lähtenyt näin suureen investointiin?

Lämpöpumpuilla, sähkökattiloilla sekä niihin yhdistetyllä kaukolämpöakulla on tarkoituksena ajan mittaan korvata Rauhalahden voimalaitoksen tuotanto, koska vuonna 1986 käyttöön otettu voimalaitos on tulossa teknisen käyttöikänsä päähän 2030-luvulla. Tämä investointi varmistaa omalta osaltaan sen, että lämmöntuotannon kilpailukyky säilyy, koska Alvan tavoitteena on pitää kaukolämmön hinta edullisimmasta päästä Suomessa.

Mitkä ovat investoinnin konkreettiset hyödyt?
Mitä hyötyä uusista investoinneista on Alvan hiilineutraaliustavoitteen kannalta?

1. Ympäristövastuullinen lämmöntuotanto

Valmistuessaan sähkökattilat korvaavat polttavaa tuotantoa. Tekniikka mahdollistaa edullisten sähkötuntien hyödyntämisen: kun sähkön hinta on halpaa, sähkökattiloilla tuotetaan lämpöä varastoon tai suoraan kaukolämpöverkostoon.

Yhdessä Nenäinniemeen rakennettavan lämpöpumppulaitoksen kanssa uusien investointien kokonaisuus siirtää Alvaa merkittävästi lähemmäs polttamatonta energiantuotantoa ja hiilineutraaliustavoitetta.

Kaikkien uusien investointien (lämpöpumppulaitos, sähkökattilat, kaukolämpöakku) käyttöönoton myötä Jyväskylässä poltetaan vuositasolla noin 5000 rekkakuormallista (500 GWh) vähemmän puuta.

2. Lämmön tuotantopaletti monipuolistuu

Vuonna 2023 Alvan käyttämien biopolttoaineiden osuus oli 72 %. Vuonna 2026 sähkökattiloiden ja kaukolämpöakun käyttöönoton myötä lämpöä tuotetaan biopolttoaineiden ohella myös puhdistetusta jätevedestä (lämpöpumppulaitos). Lämpöä tullaan tuottamaan aina kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla, mikä tarkoittaa kilpailukykyistä lämmön hintaa.

Uusien investointien (lämpöpumppulaitos, sähkökattilat, kaukolämpöakku) käyttöönoton myötä Alva pystyy jatkossa tuottamaan lämpöä jopa puolet vuodesta polttamattomilla tekniikoilla, joka vastaa noin 30-40 % Alvan kaukolämmön pääverkon lämmöntuotannosta.

3. Hintavakaus

Hintavakaus tarkoittaa kilpailukykyistä ja vakaata kaukolämmön hintaa. Kun lämmön tuotantotapoja on useita, energiantuottajana Alva voi tuottaa lämpöä aina kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla. Kun sähkö on halpaa, sähkökattiloilla tuotettua lämpöä voidaan varastoida kaukolämpöakkuun, jonka avulla pystytään purkamaan tehohuippuja silloin kun tarvitaan lisää kapasiteettia.  

Kallistuuko lämmön hinta Jyväskylässä investointien myötä?

Hiilineutraalisuustavoitteet edellyttävät energiajärjestelmän uudistamista ja investointeja, joilla Alva varautuu tulevaisuuteen. Investointikustannuksia ei ohjata asiakashintoihin.

Miten sähkökattilat ja kaukolämpöakku liittyvät lämpöpumppulaitoksen toimintaan kesäisin?

Sen jälkeen, kun sähkökattilat, kaukolämpöakku ja lämpöpumppulaitos on otettu käyttöön vuonna 2026, Alvalla on mahdollisuus tuottaa jopa huhtikuusta lokakuuhun saakka Jyväskylän käyttämä lämpö polttamattomalla tekniikalla. Uusilla investoinneilla pystytään tuottamaan 30–40 prosenttia vuoden tarpeesta.

Millainen rooli sähkökattiloilla on talvikaudella?

Talvikaudella sähkökattilat toimivat tarvittaessa vara- ja huipputehoyksikköinä, mutta myös normaalina osana tuotantoa, jos sähkö on edullista. Aikaisemmin vara- ja huipputehon tuottamiseen on tarvittu öljyä.

Mitä etuja polttamattomaan tekniikkaan siirtyminen tuo?

Energiatalous paranee korkean hyötysuhteen myötä. Kompakti rakenne vähentää ylläpito tarvetta, säädettävyys ja joustavuus lisääntyvät tuotantojärjestelmässä kokonaisuudessaan, mikä osaltaan lisää huoltovarmuutta ja kuormittaa vähemmän ympäristöä.

Millaisia ovat odotettavissa olevat vaikutukset paikalliseen ympäristöön ja ilman laatuun uusien sähkökattila- ja kaukolämpöakkuinvestointien myötä?

Sähkökattilat ja kaukolämpöakku eivät aiheuta päästöjä paikalliseen ympäristöön. Kuormitukset ilmaan, vesistöön ja yleensä ympäristöön ovat hyvin pieniä. Kokonaisuutena vaikutus on siis positiivinen.

Miten Alva aikoo varmistaa, että uudet investoinnit toteutetaan kestävällä ja ympäristöystävällisellä tavalla?

Sähkökattiloiden ja kaukolämpöakun yhdistelmä on kestävä tapa tuottaa ja varastoida energiaa erinomaisen energiatalouden ja joustavuuden mahdollistaman tuotantojärjestelmän kokonaisuuden optimoinnin myötä. CO2-päästöt vähenevät polttamattoman tekniikan myötä ja ympäristökuormitus pienenee kokonaisuudessaan huomattavasti.

Investointien toteutuksen aikana Alvan laitetoimittajia, urakoitsijoita ja yhteistyökumppaneita sitoo Alva-konsernin EHSQ-ohjeistus, jotka määrittelevät toiminnan reunaehdot. Tiivis valvonta ja koordinaatio ovat osa projektien toimintamallia sen eri vaiheissa.

Milloin rakennustyöt alkavat?

Rakennustyöt aloitetaan viimeistään alkusyksystä 2024 maansiirtotöillä.

Koska kokonaisuus on valmis ja käytössä?

Aikataulun mukaisesti käyttöönotto tapahtuu vuonna 2026.

Lue lisää: Sähkökattiloilla puhtaampaa lämpöä ja hintavakautta: Alvan tuotantopaletti monipuolistuu