Talousveden ominaisuuksia

Veden kovuus: Jyväskylässä pehmeä vesi, ei tarvetta veden pehmentämiseen
Veden kovuus Jyväskylässä on 0,2–0,5 mmol/l (saksalaisen dH-asteikon mukaan 1,1–2,8), eli vesi luokitellaan pehmeäksi, eikä täällä siten tarvita ylimääräisiä aineita veden pehmennykseen. Janakka-Kaivovesi -vesilaitoksen alueella kovuus on hieman korkeampi, n. 0,6–0,7 mmol/l (3,4–4,0 dH), mutta myös se luokitellaan pehmeäksi vedeksi.

Ei tarvetta kalkinpoistoon
Kuluttajille ja taloyhtiöille markkinoidut kalkinpoistolaitteistot ovat Jyväskylän alueella turhia ja joskus jopa haitallisia. Tarpeellisia ne ovat esimerkiksi Keski-Euroopassa, missä maaperä on usein kalkkipitoista. Tällaisilla alueilla voidaan veden todeta olevan kovaa, mikä tarkoittaa korkeaa kalkki- ja magnesiumsuolojen pitoisuutta. Jyväskylässä talousveteen lisätään hieman kalkkia putkikorroosion estämiseksi, mutta tämä ei muuta vettämme kovaksi. Jos kalkinpoistoon ryhdytään turhaan pehmeän veden alueilla, voi kiinteistön putkia suojaava oksidikerros vaurioitua. Seurauksena on metalliputkien pistekorroosio ja pahimmassa tapauksessa putkien muuttuminen käyttökelvottomiksi.

Talousveden pH
pH kertoo veden happamuudesta tai emäksisyydestä. Luonnon vesien pH on noin 6,5. Verkostoon johdettavan veden pH:ta nostetaan 8,0–8,5:een kalkilla, kalkkikivellä tai lipeällä. Luonnonvesiä korkeampi pH ehkäisee putkien korroosiota eli pidentää vesijohtoverkostomme käyttöikää.

Desinfiointi
Kaikilla tuotantolaitoksilla talousveden desinfiointi on toteutettu UV-desinfiointina. Lisäksi käytetään klooriamiinia ehkäisemään mahdollisten mikrobikasvustojen syntyminen verkostoon. Jyväskylän talousveden klooripitoisuus vaihtelee hiukan alueesta riippuen.

Verkostovesien ominaisuuksia 2023
Verkostovesien valvontatutkimusten tuloksia voi katsella myös vesi.fi-palvelun kautta.

Laadun varmistaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee asetuksissaan tarkoin talousveden laadun mikrobiologiset ja kemialliset vaatimukset. Näin taataan, että vesi on terveellistä ja turvallista.

Tuottamamme talousveden laatua valvotaan jatkuvasti. Oman käyttölaboratoriomme suorittaman laadunvalvonnan lisäksi myös terveydensuojeluviranomainen valvoo säännöllisesti veden laatua. Tuotantolaitoksilla tehtävän valvonnan lisäksi myös verkostossa olevaa vettä tutkitaan säännöllisesti eri puolilta kaupunkia otettavista vesinäytteistä.

Alvalla on veden tuotantoa Jyväskylässä, Laukaassa ja Vaajakoskella sekä Korpilahdella, Tikkakoskella ja Vesangalla.

Talousveden riskiarviointi

Alva-yhtiöt Oy on laatinut terveydensuojelulain 20 § (11.11.2016/942) mukaisen talousve­den riskinarvioinnin. Riskinarvion laadintaan ovat asiantuntijoina osallistuneet Jyväskylän kaupungin ym­päristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu sekä Keski-Suomen ELY-keskus.  Ris­kinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mu­kaisesti. Tervey­densuo­jeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 20.11.2019.

Vesihuoltolaitoksen toimittamaa talousvettä valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaisesti. Riskinarvioinnin perusteella vesilaitoksen valvontatutkimusohjelman mukai­sia valvontanäytteitä tarkastellaan uudelleen. Riskinarvion perusteella tiivistetään edelleen yh­teistyötä ja parannetaan tiedonkulkua tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kanssa sekä lisätään yleistä tiedottamista veden turvallisuuden varmistamiseksi.