Poikkeaviksi jätevesiksi kutsutaan teollisuusjätevesiä ja muita viemäriverkkoon johdettavia jätevesiä, jotka poikkeavat normaalista talousjätevedestä. Näitä ovat esim. elintarvike-, pintakäsittely-, kemian- ym. teollisuuden jätevedet, pesuloiden jätevedet, kaatopaikkojen suodosvedet, pilaantuneiden maiden käsittelyssä syntyvät jätevedet ja kaivantovedet. Poikkeavien jätevesien johtaminen viemäriverkkoon on aina luvanvaraista.

Talousjätevedestä poikkeavien jätevesien johtamisesta viemäriverkostoon tulee tehdä sopimus, kun jätevesi on määrältään tai laadultaan sellaista, että sillä saattaa olla vaikutuksia vesihuoltolaitoksen tai puhdistamon työntekijöiden työturvallisuuteen, viemäriverkoston kuntoon, jäteveden puhdistusprosessin toimintaan, puhdistamolietteen laatuun tai purkuvesistön tilaan. Teollisuusjätevesisopimuksessa määritetään ehdot teollisuusjätevesien johtamiselle ja yleensä myös jäteveden tarkkailuohjelma.  Teollisuusjätevesisopimuksen tarpeellisuuden ratkaisee vesihuoltolaitos tapauskohtaisesti.

Poikkeavien jätevesien viemäröintikelpoisuus selvitetään muun muassa asiakkaan antamien tietojen perusteella. Lupaa teollisuusjätevesien johtamiseen haetaan tällä lomakkeella.

Alva-yhtiöt Oy:n viemäriverkostoon johdettavan jäteveden raja-arvot ja yleiset ehdot löytyvät tästä.

Lomakkeet ja ohjeet

Teollisuusjätevesihakemus
Pilaantuneiden maa-alueiden ja työmaavesien viemäröintilupahakemus
Alvan viemäriverkostoon johdettavan jäteveden raja-arvot ja yleiset ehdot
Haitalliset ja vaaralliset aineet (Toiminnanharjoittajan ilmoitus käyttämistään haitallisista ja vaarallisista aineista)