Vesiverkostoon liittyminen

Vesiverkostoon liittymisen ohjeistuksen löydät täältä. Ohjeistus pätee myös lämpö- ja sähköverkkoihin liittymiseen.

Yleistietoa vedestä

Jätevesi

Vastuullinen, toimiva ja luontoa kunnioittava jätevesistä huolehtiminen on olennainen osa vedentuotannon kokonaisuutta.

Kotien jätevesiverkosto on tarkoitettu asumisessa muodostuville jätevesille. Teollisuudessa ja muussa tuotannollisessa toiminnassa syntyy erilaisia jätevesiä, joiden johtamisesta jätevesiverkostoon tulee sopia erikseen.

Alvan ylläpitämän jätevesiverkoston vesi puhdistetaan yhteistyökumppanimme JS-Puhdistamo Oy:n laitoksilla: johdamme Jyväskylän, Laukaan ja Uuraisten sekä useiden vesiosuuskuntien alueilla syntyvät jätevedet puhdistettavaksi Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolle. Korpilahden kirkonkylän ja useiden alueella toimivien osuuskuntien jätevedet johdamme Korpilahden jätevedenpuhdistamolle.

Asumajätevedestä poikkeavat jätevedet

Asumajätevedestä poikkeavien jätevesien johtamisesta viemäriverkostoon tulee tehdä sopimus, kun jätevesi on määrältään tai laadultaan sellaista, että sillä saattaa olla vaikutuksia vesilaitoksen tai puhdistamon työntekijöiden tai urakoitsijoiden työturvallisuuteen, viemäriverkon kuntoon tai jäteveden puhdistusprosessiin.

Sopimus tehdään yleensä silloin, kun jätevesissä esiintyy aineita, joilla saattaa olla vaikutusta vastaanottavan vesistön tilaan. Sopimuksen laadinta tulee ajankohtaiseksi, kun jätevesille on tarpeen asettaa tarkkailuvelvoitteita. Sopimusta kutsutaan teollisuusjätevesisopimukseksi.

Teollisuusjätevesisopimus tehdään yleensä sellaisen toiminnanharjoittajan kanssa, joka on ympäristölupavelvollinen. Sopimus laaditaan tavallisesti yrityksen perustamisvaiheessa tai kun ympäristölupa tai toiminta muuttuu. Teollisuusjätevesisopimuksen tarpeellisuuden ratkaisee vesilaitos tapauskohtaisesti.

Toimialoja, joilla syntyy usein teollisuusjätevesiä, ovat mm. elintarviketeollisuus, metallien pintakäsittely, maaliteollisuus, tekstiiliteollisuus, kemianteollisuus, pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus ja suuret maanrakennustyömaat.

Hulevesi

Hulevesiksi kutsutaan sadevesiä ja lumien sulamisvesiä, jotka johdetaan pois kaduilta, katoilta ja muilta pinnoilta. Hulevesiverkoston tehtävänä on johtaa rakennettujen alueiden sade- ja valumavedet hallitusti maastoon. Jyväskylässä hulevesien hoitamisesta vastaa nykyisin Jyväskylän kaupunki. Lisää tietoa löytyy kaupungin sivuilta.