Talousjätevedestä poikkeavien jätevesien johtamisesta viemäriverkostoon tulee tehdä sopimus, kun jätevesi on määrältään tai laadultaan sellaista, että sillä saattaa olla vaikutuksia vesilaitoksen tai puhdistamon työntekijöiden tai urakoitsijoiden työturvallisuuteen, viemäriverkon kuntoon tai jäteveden puhdistusprosessiin.

Sopimus tehdään yleensä silloin, kun jätevesissä esiintyy aineita, joilla saattaa olla vaikutusta vastaanottavan vesistön tilaan. Sopimuksen laadinta tulee ajankohtaiseksi, kun jätevesille on tarpeen asettaa tarkkailuvelvoitteita. Sopimusta kutsutaan teollisuusjätevesisopimukseksi.

Teollisuusjätevesisopimus tehdään yleensä sellaisen toiminnanharjoittajan kanssa, joka on ympäristölupavelvollinen. Sopimus laaditaan tavallisesti yrityksen perustamisvaiheessa tai kun ympäristölupa tai toiminta muuttuu. Teollisuusjätevesisopimuksen tarpeellisuuden ratkaisee vesilaitos tapauskohtaisesti.

Toimialoja, joilla syntyy usein teollisuusjätevesiä, ovat mm. elintarviketeollisuus, metallien pintakäsittely, maaliteollisuus, tekstiiliteollisuus, kemianteollisuus, pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus ja suuret maanrakennustyömaat.