Poikkeaviksi jätevesiksi kutsutaan teollisuusjätevesiä ja muita viemäriverkkoon johdettavia jätevesiä, jotka poikkeavat normaalista talousjätevedestä. Näitä ovat esim. elintarvike-, pintakäsittely-, kemian- ym. teollisuuden jätevedet, pesuloiden jätevedet, kaatopaikkojen suodosvedet, pilaantuneiden maiden käsittelyssä syntyvät jätevedet ja kaivantovedet. Poikkeavien jätevesien johtaminen viemäriverkkoon on aina luvanvaraista.

Talousjätevedestä poikkeavien jätevesien johtamisesta viemäriverkostoon tulee tehdä sopimus, kun jätevesi on määrältään tai laadultaan sellaista, että sillä saattaa olla vaikutuksia vesihuoltolaitoksen tai puhdistamon työntekijöiden työturvallisuuteen, viemäriverkoston kuntoon, jäteveden puhdistusprosessin toimintaan, puhdistamolietteen laatuun tai purkuvesistön tilaan. Teollisuusjätevesisopimuksessa määritetään ehdot teollisuusjätevesien viemäröinnille ja yleensä sovitaan myös jäteveden tarkkailuohjelma. Jätevesien laatu voi vaikuttaa myös jätevesimaksun suuruuteen. Teollisuusjätevesisopimuksen tarpeellisuuden ratkaisee vesihuoltolaitos tapauskohtaisesti.

Poikkeavien jätevesien viemäröintikelpoisuus selvitetään muun muassa asiakkaan antamien tietojen perusteella. Lupaa teollisuusjätevesien johtamiseen haetaan tällä lomakkeella.

Pilaantuneiden maa-alueiden ja muiden kaivantovesien viemäröintilupaa haetaan tällä lomakkeella. Tilapäisessä viemäröintiluvassa määritellään tarvittavat esikäsittelyt ja veden laadun seuranta. Näistä jätevesistä laskutetaan määrän ja laadun mukainen jätevesimaksu.

Jos poikkeavaa jätevettä muodostuu vain vähän tai jäteveden laatu poikkeaa vain vähän normaalista asumajätevedestä, voidaan johtamislupaa pyytää vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse. Hakemukseen tulee liittää viemärikelpoisuuden arvioinnissa tarvittavat tiedot. Hakemuksen voit lähettää vesihuoltoinsinööri Anja Koskiselle osoitteeseen anja.koskinen(at)alva.fi.

Alva-yhtiöt Oy:n viemäriverkostoon johdettavan jäteveden raja-arvot ja yleiset ehdot löytyvät tästä. Jäteveden raja-arvot koskevat teollisuuslaitoksien lisäksi kaikkia viemäriin liittyneitä asiakkaita.

Lomakkeet ja ohjeet

Teollisuusjätevesihakemus
Pilaantuneiden maa-alueiden ja työmaavesien viemäröintilupahakemus
Alvan viemäriverkostoon johdettavan jäteveden raja-arvot ja yleiset ehdot
Haitalliset ja vaaralliset aineet (Toiminnanharjoittajan ilmoitus käyttämistään haitallisista ja vaarallisista aineista)