Digitalisaatio muuttaa työn tekemistä, liiketoimintamalleja, asiakkaiden palvelua ja julkista sektoria. Kyse on hyvin nopeasti kehittyvien teknologioiden hyödyntämisestä uusilla tavoilla uuden arvon tuottamiseen. Teknologioiden avulla on jo pitkään lisätty kustannustehokkuutta, mutta nyt näköpiirissä on aika, jolloin tehokkuuden lisäksi odotetaan asiakkaan muidenkin arvojen ymmärtämistä ja tarpeiden täyttämistä.

Digitalisaation hyödyt vesihuollossa

Vesihuollossa digitalisaatiolla tarkoitetaan älykkäitä digitaalisia palveluita ja työkaluja, jotka mahdollistavat ennakointiin, optimointiin ja etämonitorointiin perustuvan toiminnan ja näin myös uusien yhteistyömallien tarjonnan. Tuomalla digitalisaatio osaksi vesihuoltoa voidaan saavuttaa muun muassa seuraavia etuja:

● lisää toimintavarmuutta
● enemmän kustannustehokkuutta
● korkeampi asiakastyytyväisyys

Kun perinteisesti vesihuollossa toimintaa on seurattu menneen kautta raportointia tarkastelemalla, digitalisaatio puolestaan mahdollistaa siirtymisen reaaliaikaisuuteen ja tulevan ennakointiin. Näin vesihuollon toimintavarmuus lisääntyy, eikä toimintaa tarvitse suunnitella enää pelkästään peräpeiliin katsomalla.

Kykymme ennakoida riskejä paranee datan keräämisen ja analysoinnin avulla. Pystymme siirtymään riskipohjaisessa omaisuudenhallinnassa uudelle tasolle ja lisäämään kustannustehokkuutta. Digitaalisuus nopeuttaa tiedonkulkua ja helpottaa asiointia, eli parantaa vesihuollossa asiakkaan palvelukokemusta.

Vesiammattilaisen työn muuttuessa asiakasarvo kasvaa

Digitaalisuus voi olla läsnä kaikkialla vesihuollossa. Jo nyt digitaaliset teknologiat edesauttavat niin liittymisprosessia, verkko- ja paikkatiedon hallintaa, häiriötiedottamista kuin tunnuslukujen seurantaa. Lisäksi teknologialla on merkittävä rooli vesiverkon ympärivuorokautisessa hallinnassa ja kunnossapidon ohjaamisessa. Tulevaisuudessa teknologia tulee esiin vielä laajemmin esimerkiksi vesitaseiden mallintamisessa, virtuaalitodellisuuden ja tekoälyn hyödyntämisessä, etähallinnassa ja robotisaatiossa.

Samalla kun teknologian kyvykkyyden ja ihmismielen joustavuuden parhaat puolet pystytään yhdistämään, tulee työ vesihuollon parissa muuttumaan. Jatkossa jokaiseen työtehtävään liittyy jollakin tavalla digitaalisen teknologian hyödyntäminen. Uusia, työntekijältä edellytettäviä ominaisuuksia voivat olla jatkuvan uudelleen oppimisen valmiuden lisäksi teknologian kehityksen seuranta ja soveltamisen kyky sekä verkostomaisessa ympäristössä työskentelyn taidot.

Miten tuoda digitalisaatio osaksi vesihuoltoa?

Joudumme digitalisaation myötä kyseenalaistamaan nykyisiä toimintatapojamme sekä luomaan prosessit, palvelut ja liiketoimintamallit uudelleen – toimivammiksi ja joustavammiksi. Tehtävä ei ole inhimillisesti helppo, ja mielemme voi intuitiivisesti vastustaa suuria muutoksia. Siksi toiminta vaatii tietoista uudelleentarkastelua – muuten menetämme mahdollisuuden kehittymiseen.

Ajoittain on syytä siirtyä tarkastelemaan toimintaa ulkopuolisen silmin: ehkä jonkin toisen toimialan läpikäymä kehitys hyödyntää myös veden ammattilaisia. Mitä siis vesihuolto voisi oppia esimerkiksi prosessiteollisuudesta, energia-alalta tai elintarviketeollisuudesta?

Digitalisaation, eli digitaalisten teknologioiden hyödyntämisen, lopputuloksena vesihuollossa voidaan saavuttaa parempi toimintavarmuus ja kustannustehokkuus, veden hinnan hallitumpi kehitys sekä merkittävästi parempi riskien- ja omaisuudenhallinta. Digitalisaatio ei ole vain vanhan prosessin sähköistämistä tai automatisointia, vaan älykkyyden ja asiakasarvon lisäämistä.

Vesihuoltoalan digitalisaation yhteistyö yli kunta- ja toimialarajojen on yleishyödyllistä koko yhteiskunnalle. Jotta sekä suurilla että pienemmillä vesilaitoksilla olisi mahdollisuus hyötyä digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista, on vesihuollossa kehitetty uusia yhteistyömalleja, joilla uusia toimintamalleja ja digitaalisia palveluja tuodaan myös toisten vesilaitosten käyttöön.

Teksti pohjautuu Sakari Laitisen Vesihuoltopäivillä toukokuussa 2017 pitämään esitykseen “Digitalisaatio lisää toimintavarmuutta ja kustannustehokkuutta sekä parantaa vesihuollon asiakastyytyväisyyttä”.