Alvan pitkän linjan jätevesipumppaamoasiantuntija, pumppaamomestari Seppo Lahtiselle annettiin vuonna 2008 tehtäväksi kehittää aiempaa edullisempi, Alvan laatuvaatimukset täyttävä jätevesipumppaamo. Alva ja kuntaliitoskunnat perustivat työryhmän jätevesipumppaamoiden ammattihenkilöistä. Kehitysprojektille antoivat vauhtia vuodelle 2009 päätetyt kuntaliitokset Jyväskylän seudulla.

Kahdestatoista henkilöstä koostunut työryhmä käyttäjiä, asiantuntijoita ja suunnittelijoita määritteli uuden pumppaamon sen perustamisesta alkaen: millainen jätevesipumppaamon tulisi olla ja mitkä olivat tuon ajan pumppaamoissa hyviä, toimivia ratkaisuja. Työryhmän keskustelujen aikana Lahtinen piirsi samalla kuvaa painovoiman avulla itsepuhdistuvasta jätevesipumppaamosta. Erinäisten vaiheiden jälkeen syntyi JE-mallin jätevesipumppaamo: työ- ja ympäristöturvallinen, monikäyttöinen, käyttötaloudellinen ja lähes huoltovapaa. Samaa ratkaisua voidaan käyttää niin uus- kuin saneerausrakentamisessa.

Turhat kuutiot hyötykäyttöön

Pumppaamomallin nimessä JE tulee sanoista ”Jaettu erikseen”. Pumppujen ja putkiston toimilaiteet ovat erillisissä tiloissa pumppaamon rakenteissa. Hyötykäyttöön on otettu sekä perinteisen pumppaamomallin ”turhat kuutiot” ylivuototason yläpuolen tiloista kuin syvälle kaivetut tilat kokonaisuudessaan.

Kuntaliitoksessa Alvan hallintaan tulleista jätevesipumppaamoista osassa oli suuria rakenteellisia vikoja, muodonmuutoksia, jäteveteen sopimattomia materiaaleja. Osa pumppaamoista oli huonossa kunnossa. Työturvallisuussyistä suuressa osassa pumppaamoista kiellettiin niin kulku kuin säiliötiloissa työskentely.

Huonokuntoiset pumppaamot saneerattiin JE-mallilla ennalta laaditun strategian mukaisesti neljän vuoden aikana. Tuotantokäyttöön JE-mallin jätevesipumppaamo otettiin vuonna 2010, jolloin rakennettiin ensimmäiset neljä jätevesipumppaamoa kuntaliitoksilla laajentuneeseen Jyväskylään. Kohteista kolme oli uusilla viemäröintialueilla ja yksi oli saneerauskohde.

JE-malli mahdollistaa jäteveden jatkuvan virtauksen menetelmän käytön

Vuoden 2008 kehitysprojektin aikana Lahtisen mielessä oli syntynyt ajatusmalli jatkuvan virtaaman pumppausmenetelmästä. Se otettiin myöhemmin käyttöön siirtolinjoissa.

JE-mallin jätevesipumppaamo mahdollistaa jäteveden jatkuvan virtauksen: jätevesi liikkuu verkostossa mahdollisimman yhtäjaksoisesti jätevedenpuhdistamolle. Tasainen tulovirtaama on edellytys taloudellisemmalle puhdistusprosessille jätevedenpuhdistamolla.

Jyväskylässä muun muassa pohjoisessa runkoviemärin siirtolinjassa jätevesi liikkuu jatkuvan virtaaman menetelmällä jätevesipuhdistamolle lähes 30 kilometrin matkan. Ratkaisulla on pystytty onnistuneesti poistamaan hajuhaittoja ja paineiskuja sekä vähentämään kiintoainekerääntymä. Jäteveden käsittelyssä hajuhaitat ovat haastavia, mutta JE-mallin pumppaamoilla jatkuvan virtauksen menetelmällä hajut saadaan minimoitua ja usein jopa kokonaan hallintaan.

Jatkuvan virtauksen menetelmää käytetään myös optimaalisen jätevesipumppausjärjestelmän perustana. Järjestelmä hyödyntää nykyaikaisia matemaattisia mallinnusmenetelmiä yhdistettynä automaatiojärjestelmiin. Optimaalinen jätevesipumppausjärjestelmä mahdollistaa siirtolinjan ja sen varrella sijaitsevien valuma-aluepumppaamoiden imualtaiden kokonaistilavuuksien hyödyntämisen. Optimoinnilla säädellään pääviemärin kokonaiskapasiteettia tehokkaasti. Kokonaiskapasiteetin hallinnalla pienennetään ympäristöriskejä, vähennetään energian kulutusta ja tasapainotetaan tulovirtaama jätevedenpuhdistamolle.

Laiteaseman saneeraus ilman toimintakatkosta

JE-mallista on kehitetty vanhojen jätevesipumppaamoiden saneerausyksikkö eli integroitu saneerausmalli. Mallissa sujutetaan uusi pumppaamo vanhan pumppaamon sisään ilman syväkaivamistekniikkaa. Kokonaisuutena se on ainutlaatuinen toimintamalli. JE-mallin saneerauspumppaamoa voidaan käyttää sekä perinteisen tavan jäteveden pumppaamisessa kuin jatkuvan virtaaman pumppaamisessa. Jatkuvan virtaaman pumppaaminen edellyttää riittävää jätevesimäärää putkiston itsepuhdistuvuus huomioiden.

jatevesipumppaamon saneeraus
Pumppaamon lasku vanhan pumppaamon sisään. Kuva: Seppo Lahtinen

Asiantuntija-apua ja ratkaisuja kunnille

Jätevesihuollon järjestäminen on kuntien vastuulla. Kun kunta tai sen vesilaitos käynnistää jätevesipumppaamon, viemärisiirtolinjan tai jätevesipuhdistamon saneeraus- tai rakennuttamishankkeen, Alvan Pisara-palvelut tarjoaa asiantuntijuutta ja ratkaisuja kunnan tarpeisiin.

Alva kehittää jatkuvasti uusia, teknologia- ja toimialarajat ylittäviä ratkaisuja. Hyödyntämällä kehittämiämme teknologisia ratkaisuja jätevesiverkostossa kunta saa kustannustehokkaan, ympäristöystävällisen, työturvallisen ja toimintavarman jätevesiratkaisun. Alvan tarjoamat ratkaisut on kehitetty ja testattu todellisessa toimintaympäristössä.

Aki Finér
Teknologiapäällikkö
Alva-yhtiöt Oy