Energia- ja infra-alaa ravistelevat useat voimat ilmastonmuutoksesta yhteiskunnan kestävyysvajeeseen. Myös yrityksiltä vaaditaan uudistumiskykyä, jonka vuoksi Alvan viime vuosi sisälsi jälleen isoja muutoksia ja uuden kehittämistä. Konsernin tulos pysyi 4,38 M€ voitolla, liikevaihto oli 163 M€. Konsernin yhteiskuntavastuuraportti sekä tilinpäätösraportit toimintakertomuksineen löytyvät Alvan verkkosivuilta.

Vuoden 2019 alussa Alvan sähkönmyyntiliiketoiminta siirtyi uuteen sähkön myynti- ja palveluyhtiö Väre Oy:öön, josta Alva omistaa 20,3 %. Muita isoja muutoksia olivat konsernin strategian ja brändin uusiminen – Jyväskylän Energiasta tuli Alva, jonka strategiassa vesiliiketoiminnan ja palveluiden merkitys on kasvanut. Uuden nimen koettiin palvelevan entistä paremmin kaikkia liiketoimintoja.

– Kokeilevana ja uutta luovana palvelutoimijana tahdomme tavoitella jalansijaa Jyväskylää laajemmin koko Suomessa ja kumppaniverkoston kanssa myös perinteisen toiminta-alueen ulkopuolella. Siksi koimme tärkeäksi haastaa totutut toimintamallit ja samalla muuttua niin sisäisesti kuin ulkoisesti, taustoittaa muutosta Alvan toimitusjohtaja Tuomo Kantola.

Osana strategiauudistusta otettiin käyttöön muun muassa asiakasläheisempi toimintamalli, jossa konsernin eri toimintojen asiantuntijoista kootut moniosaajatiimit vastaavat asiakkuuksien kehittämisestä.

– Yhä useampi alvalainen tekee töitä asiakaskokemuksen ja palveluiden kehittämiseksi. Erittäin tärkeäksi koemme tiiviin yhteistyön asiakkaidemme kanssa. Yhdessä pystymme paremmin kehittämään uudenlaisia ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden puolesta, toteaa asiakkuusjohtaja Jukka Pennanen.

Kestävyys onkin yksi Alvan tärkeimmistä tavoitteista. Tavoitteena on, että vähintään 80 % energiantuotannosta on hiilineutraalia vuonna 2025 ja 100 % vuonna 2030. Ekologisen energiantuotannon esimerkkejä ovat tällä hetkellä mm. lämmön ja sähkön yhteistuotanto, 100 % maakunnallisilla biopolttoaineilla ja Mustankorkean biokaasulla tuotettu vihreä lämpö sekä osakkuus Suomen Hyötytuuli Oy:stä.

Vesi- ja lämpöpalveluiden kehittämistä jatkettiin

Pisara-palveluiden kehittämistä jatkettiin niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla. Suomessa keskeisin panostus oli Digiaalto-hanke, jossa kunnilla on mahdollisuus saada Keski-Suomen ELY-keskuksen tukea vesihuoltolaitosten verkkotietojen digitoimiseksi. Kansainvälisille markkinoille suunnatun Smart Water Cycle -konseptin kehittämistä jatkettiin kumppaniverkoston kanssa.

Lämpö- ja viilennystoiminnassa jatkettiin aiemmalla lämmityskaudella aloitettua kaukolämmön kysyntäjouston pilottikokeilua. Alvan asiakkaille kaukolämmön hinnat eivät ole nousseet yli viiteen vuoteen ja tällaista kehityskulkua pyritään ylläpitämään jatkossakin aktiivisella toiminnan kehittämisellä. Kysyntäjousto leikkaa kaukolämmön kulutuksen tehopiikkejä, mikä tarkoittaa lopulta edullisempaa lämmön hintaa asiakkaalle ja säästöjä myös energiantuotantoon.

– Kysyntäjousto soveltuu monenlaisille kiinteistöille, kuten pilotit ovat osoittaneet. Kerromme näistä kokeiluista lisää sivuillamme ja kehitämme koko ajan toimivampia toimintamalleja, joiden myötä mahdollisimman moni kiinteistö voi hyötyä kysyntäjoustosta, kertoo Pennanen.

Investoinnit veden ja sähkön toimitusvarmuuden takaamiseksi

Vesiverkkoihin ja vedentuotantoon vuonna 2019 tehdyt investoinnit olivat yhteensä 14,8 M€ ja ne rahoitettiin kokonaan liiketoiminnan tuotoilla. Merkittäviä vesihuollon investointeja olivat vuonna 2019 Sulkulan vesijohtojen saneeraus, Vaajakosken aluesaneeraus Niitynpäässä, Paperitehtaankadun vesihuollon rakentaminen Kankaan alueella, Kauramäen teollisuus- ja asuntoalueen vesihuollon rakentaminen sekä Vt4 Kirri–Tikkakoski johtosiirrot.

Sähköverkkoinvestointeja tehtiin viime vuonna yhteensä 4,4 M€:lla. Toimitusvarmuuden kehittämisen osalta merkittävin hanke oli Savelan sähköaseman rakentaminen kesällä 2019. Merkittävin korvausinvestointihanke tehtiin Keljonkankaalla. Valtakunnallisesti tarkasteltuna Alva Sähköverkko on edelleen edullisimpien sähköverkkoyhtiöiden joukossa.

Tulos edelleen positiivinen

Konsernin tilikauden voitto oli 4,38 M€ ja säilyi näin positiivisena jo neljättä kertaa peräkkäin. Edelliseen tilikauteen verrattuna tulos kuitenkin heikkeni 5,5 M€ ja liikevoitto 6,6 M€. Suurimmat tulosta heikentäneet tekijät olivat puupolttoaineen hintojen nousu, turveveron nousu, päästöoikeuksien kohonnut hinta, metsähakkeen tuen aleneminen, jäteveden käsittelykustannusten nousu, liittymismaksujen väheneminen ja uusien liiketoimintojen kehittämiskustannukset. Lisäksi merkittävä osa konsernin liikevaihdosta, n. 40 M€, siirtyi konsernista ulos sähkönmyyntiliiketoiminnan siirtyessä Väreelle, mikä osaltaan selittää viime vuoden lukemia verrattuna aiempaan tilikauteen.

– Monet eri tekijät vaikuttivat viime vuoden tulokseen. On myös muistettava, että esimerkiksi erilaiset kehittämistoimet ovat välttämättömiä, mutta vaativat etenkin alkuvaiheessa suurempaa taloudellista panostusta, toteaa Alvan talousjohtaja Pasi Jalonen.

Alva-yhtiöt Oy:n viime vuoden tilinpäätösraportti toimintakertomuksineen löytyy täältä. Konsernin tytäryhtiöiden tilinpäätösraportit löytyvät osoitteesta: alva.fi/alva/yhtio/tilinpaatokset

Konsernin yhteiskuntavastuuraportti löytyy täältä.

(Tiedote aiheesta julkaistu 27.5.2020.)