Näin huolehdit turvallisuudesta ja liitostyön sujuvuudesta

Asiakas vastaa mahdollisten katutyölupien hankinnasta sekä kaivutöistä.

Asiakas vastaa liitostyömaan työnjohdosta ja työturvallisuudesta, kuten kaivannoista. Alvan sopimusurakoitsija toimii työmaalla sivu-urakoitsijana, ja vastaa vain oman liitostyönsä työturvallisuudesta. Asiakas vastaa verohallinnon ilmoitusvelvollisuudesta.

Asiakas vastaa työmaan riittävästä valaistuksesta sekä kaivannon kuivana pidosta. Talviaikana asiakkaan on huolehdittava, ettei esiin kaivettu vesijohto pääse jäätymään.

Kaivantojen on oltava ohjeiden mukaisesti tehtyjä ja täysin valmiita sekä Alvan sopimusurakoitsijan katselmoitavissa liitostyötä edeltävänä arkipäivänä klo 12.00. Liitostöiden vähimmäisvaatimukset on esitetty alla olevassa kuvassa.

Mikäli kaivutyöt on tehty puutteellisesti tai kaivannon turvallisuusvaatimukset eivät täyty, sopimusurakoitsijan asentaja voi kieltäytyä kaivannossa työskentelystä. Alva veloittaa peruuntuvasta työstä palvelumaksuhinnaston mukaisen ylimääräisen käyntimaksun. Lisäksi sovittu liitostyöaika siirtyy liitosjonon viimeiseksi eli sen hetkisen jonotilanteen mukaan 1–4 viikon päähän.

Kun asennus- ja liitostyöt on tehty, asennetut tarvikkeet kartoitetaan tarvittaessa. Alvan sopimusurakoitsija tilaa kartoituksen. Kartoituksella varmistetaan, että putket tontin rajalla merkitään yleisille kartoille ja muiden kaivajien tietoon.

Kaivannon täyttövaiheessa on huomioitava, että kaivojen kannet ja sulkuventtiilin hattu nostetaan maan pintaan.

Näin teet turvallisen kaivannon

Liitoskohtalausunnon korkotietojen varmistamiseksi, kaivutyö tulisi aloittaa liitoskohdasta, eli kaivaa näky-viin putket, jotka ovat tontin rajan tuntumassa.

Kaivannot suojataan kadunpitäjän ohjeiden mukaan ja varustetaan tarvittaessa merkkivaloin.

Työturvallisuusvastuiden lisäksi asiakkaan on huolehdittava kaivannon tuennasta tai luiskaamisesta sekä putkitöiden minimimitoista. Ne on syytä myös sopia kirjallisesti oman kaivu-urakoitsijan tai päätoteuttajan kanssa tehtävässä urakkasopimuksessa.

Kaivannot luiskataan tai tuetaan Työsuojeluhallinnon “Kapeat kaivannot” –viranomaisohjeen mukaan.

Kaivumaita ei saa läjittää kaivannon reunalle.

Liitostyötä tehtäessä asentajille sekä kartoittajille tulee taata turvallinen pääsy kaivantoon sekä sieltä pois.

Alla olevassa kuvassa näkyy kaivannon poikkileikkaus. Hyvässä kaivannossa reunojen luiskien kaltevuus ei saa olla liian jyrkkä. Siinä on myös hyvä muistaa eri putkien varoetäisyydet sekä putkien arinan vahvistaminen.

Alla kuva kaivannosta, jollaisessa EI ole turvallista työskennellä.