Vuoden 2023 aikana Alvalla edettiin onnistuneesti hiilettömyystiekartan toimissa, joiden tärkein osa on energiantuotannon muuttaminen hiilineutraaliksi. Onnistumiset polttoaineiden hankinnassa sekä tukkusähkön vaihtelevassa markkinatilanteessa vaikuttivat osaltaan hyvään tulokseen. Toimitusvarmuus veden, lämmön ja sähkönsiirron osalta pidettiin erittäin hyvällä tasolla. Alvan sähkönsiirron ja kaukolämmön asiakashinnat säilyivät edelleen kilpailukykyisinä.

Konsernin tilikauden voitto oli 28,38 M€. Edellisen tilikauden ennätystulokseen verrattuna tulos heikkeni 20 M€ ja liikevoitto 18,8 M€. Operatiivisen tuloksen huomattavaan heikkenemiseen edellisestä vuodesta vaikutti sähkön markkinahinnan putoaminen tilikauden alkupuolella. Samaan aikaan erittäin voimakas puupolttoaineen kysyntä nosti polttoaineiden hintoja, ja korkea inflaatio on korottanut myös muiden tuotannontekijöiden kustannuksia. Elokuussa Alva myi onnistuneesti Viitasaaren lämpöliiketoimintansa sekä kaksi erillislämpölaitosta Laukaassa, minkä seurauksena Alva jatkoi vesihuoltotoimintaa Viitasaarella yhtiönimellä Alva Viitasaari Vesi Oy.

Hiilineutraalien energiantuotantotapojen kehittäminen jatkui määrätietoisesti vuoden 2023 aikana, kun konsernissa tehtiin päätökset investoinneista polttamattomaan lämmöntuotantoon. Rauhalahden alueelle rakennetaan lämpöpumppulaitos, jolla tuotetaan puhdistetusta jätevedestä kaukolämpöä. Lisäksi Rauhalahteen rakennetaan kahden sähkökattilan laitos sekä lämpöä varastoiva kaukolämpöakku. Näillä investoinneilla, jotka tulevat käyttöön vuoden 2026 aikana, siirrytään merkittävästi lähemmäs kohti hiilineutraaliustavoitetta ja polttamatonta energiantuotantoa. Vuonna 2023 käytettyjen biopolttoaineiden osuus tuotannosta oli 72 %.

Kaukolämmön myyntihintaa Jyväskylän pääverkossa ei korotettu tilikauden 2023 aikana. Tavoite on jatkossakin pitää hinta mahdollisimman vakaana ja kilpailukykyisenä. Näköpiirissä olevien polttamattomien lämmöntuotantomuotojen arvioidaan lisäävän kaukolämmön kustannustehokkuutta huomattavasti verrattuna polttavaan tuotantoon

Asiakkaiden verkkopalvelumaksut säilyivät ennallaan vuoden 2023 aikana. Valtakunnallisesti katsottuna Alva Sähköverkon hinnat olivat maan edullisimpien sähkönsiirtohintojen joukossa.
Vesihuollon osalta vuoden pääteemoja olivat ISO 55001 -sertifioidun omaisuudenhallintajärjestelmän jalkauttaminen toimintaan entistä tiiviimmin, talousveden etäluettavien kulutusmittareiden asennusten eteneminen ja talousveden tuotantostrategian päivittäminen. Etäluettavia mittareita asennettiin vuoden 2023 aikana kahdeksalla asennusalueella. Vuoden loppuun mennessä Alvan asiakkaille oli asennettuna yli 6600 etäluettavaa vesimittaria. Vesiverkoston suorituskykyä kuvaavat mittarit pysyivät yleisesti hyvällä tasolla jätevesiverkostoon päätyneitä sadevesiä lukuun ottamatta. Vuosi 2023 oli sateinen, mikä vaikutti etenkin jätevesiverkon toimintaan.

Alvan vuoden 2023 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen voi tutustua kokonaisuudessaan verkkosivuillamme osoitteessa Vuoden 2023 Alva-yhtiöt Oy:n tilinpäätös.

Yhtiön erillinen yhteiskuntavastuuraportti julkaistaan verkkosivuillamme toukokuun loppupuolella. Alvan toimia ilmastomuutosta vastaan voi seurata päivittyvässä tiekartassa www.alva.fi/hiilineutraaliustiekartta.