Veden tuotanto Viitasaarella

Viitasaaren kaupungin alueella suurimman pohjavesiesiintymän muodostaa Toulatkankaan pohjavesialue, jonka raakavettä pumpataan Luukkaanniemestä. Pohjavesialue liittyy luode-kaakko -suuntaiseen, katkeilevaan harjujaksoon, joka ulottuu Pihtiputaalta Vesannolle saakka. Toulatkankaan pohjavesiesiintymä koostuu Pieni-Toulat- ja Kolima-nimisten järvien välissä sijaitsevasta pitkittäisharjumuodostumasta. Kokkolanniemen raakavesi perustuu rantaimeytykseen Kolima-järvestä. Vedenottamoiden vesi alkaloidaan soodalla ja käsitellään uv-valolla Kokkolanniemen vedenottamolla ja desinfioidaan hypokloriitilla  Mustaniemen ala-asemalla.

Alvan tuottama vesi Viitasaarella on erittäin pehmeää. Vesi alkaloidaan syövyttävyyden vähentämiseksi. Veden kokonaiskovuus on noin 0,2 mmol/l. Veden kovuudella tarkoitetaan veteen liuenneiden magnesium- ja kalsiumsuolojen määrää. Mitä enemmän kyseisiä suoloja on, sitä suurempi on kokonaiskovuus.

Veden kovuus
Kovuus mmol/l °dH
Erittäin pehmeää 0 – 0,55 0 – 3
Pehmeää 0,55 – 1,10 3 – 6
Keskikovaa 1,10 – 1,60 6 – 9
Kovahkoa 1,60 – 2,15 9 – 12
Kovaa 2,15 – 3,20 12 – 18
Erittäin kovaa 3,20 + 18 +

Veden laatu tutkitaan neljä kertaa vuodessa.

Kokkolanniemen vedentuotantolaitos on varustettu automaattisesti käynnistyvällä varavoimakoneella. Tällä pystytään varmistamaan katkoton veden toimitus koko Viitasaaren alueelle. Keskusta-alueen verkoston ylävesisäiliöissä on normaalisti vettä noin vuorokauden tarpeeseen. Varavoimakoneen avulla pystytään sähkökatkojen aikana toimittamaan vettä keskusta-alueelle ja näin varmistamaan veden riittävyys myös pidempien sähkökatkojen aikana.

Talousveden riskinarviointi

Alva Viitasaari Oy (nyk. Alva Viitasaari Vesi Oy) on laatinut terveydensuojelulain mukaisen talousveden riskinarvioinnin Viitasaaren vesilaitokselle. Riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 18.2.2021

Vesilaitoksen toimittamaa talousvettä valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaisesti. Riskinarvion perusteella tiivistetään edelleen yhteistyötä ja parannetaan tiedonkulkua tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kanssa sekä tehostetaan tiedottamista. Riskinarvion perusteella myös valvontatutkimusohjelman mukaisia viranomaisnäytteitä tarkastellaan uudelleen