Veden tuotanto Viitasaarella

Viitasaaren kaupungin alueella suurimman pohjavesiesiintymän muodostavat Toulatkankaan ja Kokkolanniemen pohjavesialueet. Pohjavesialueet liittyvät samaan, luode-kaakko -suuntaiseen, katkeilevaan harjujaksoon, joka ulottuu Pihtiputaalta Vesannolle saakka. Toulatkankaan pohjavesiesiintymä koostuu Pieni-Toulat- ja Kolima-nimisten järvien välissä sijaitsevasta pitkittäisharjumuodostumasta. Kokkolanniemen pohjavesiesiintymä on luoteispuolinen jatke Toulatkankaan harjumuodostumalle. Pohjavesialueiden välissä sijaitsee kapea Kolima-järven salmi. Pohjavesiesiintymät ovat vesistön poikki jatkuvien harjukerrostumien kautta virtausyhteydessä keskenään.

Alva Viitasaaren tuottama vesi on erittäin pehmeää. Vesi alkaloidaan syövyttävyyden vähentämiseksi. Veden kokonaiskovuus on noin 0,2 mmol/l. Veden kovuudella tarkoitetaan veteen liuenneiden magnesium- ja kalsiumsuolojen määrää. Mitä enemmän kyseisiä suoloja on, sitä suurempi on kokonaiskovuus.

Veden kovuuden luokittelu
Kovuus mmol/l °dH
Erittäin pehmeää 0 – 0,55 0 – 3
Pehmeää 0,55 – 1,10 3 – 6
Keskikovaa 1,10 – 1,60 6 – 9
Kovahkoa 1,60 – 2,15 9 – 12
Kovaa 2,15 – 3,20 12 – 18
Erittäin kovaa 3,20 + 18 +

Vedenottamoiden vesi alkaloidaan soodalla Kokkolanniemen vedenottamolla ja desinfioidaan hypokloriitilla Mustaniemen ala-asemalla ennen verkostoon toimittamista. Veden laatu tutkitaan kuusi kertaa vuodessa.

Alva Viitasaaren pohjavedenottamoiden kapasiteetit, lupaehtojen mukaiset ottomäärät ja teoreettiset maksimit
Vedenottamo Kapasiteetti [m3/d] Lupaehtojen muk.
määrä [m3/d]
Vedenoton teor.
maks. [m3/d]
Kokkolanniemi 1 400 2 100 3 800
Luukkaanniemi 500 500 1 200

Kokkolanniemen vedenottamo on varustettu automaattisesti käynnistyvällä varavoimakoneella. Tällä pystytään varmistamaan katkoton veden toimitus Kärnän ja Kymönkosken kylällä. Keskusta-alueen verkoston ylävesisäiliöissä on normaalisti vettä noin vuorokauden tarpeeseen. Varavoimakoneen avulla pystytään sähkökatkojen aikana toimittamaan vettä keskusta-alueelle ja näin varmistamaan veden riittävyys myös pidempien sähkökatkojen aikana.

Veden laadun analyysit

Tutkimustodistus 26.3.2019 Kaupungintalo
Tutkimustodistus 8.10.2019 Kymönkosken koulu
Tutkimustodistus 19.11.2019 Pyykuja 5

Talousveden riskinarviointi

Alva Viitasaari Oy on laatinut terveydensuojelulain mukaisen talousveden riskinarvioinnin Viitasaaren vesilaitokselle.  Riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 18.2.2021

Vesilaitoksen toimittamaa talousvettä valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaisesti. Riskinarvion perusteella tiivistetään edelleen yhteistyötä ja parannetaan tiedonkulkua tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kanssa sekä tehostetaan tiedottamista. Riskinarvion perusteella myös valvontatutkimusohjelman mukaisia viranomaisnäytteitä tarkastellaan uudelleen