Alva Viitasaari toimittaa asiakkailleen puhdasta vettä sekä vastaa jätevesien keräilystä ja puhdistamisesta. Vesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueena on Viitasaaren kaupungin keskusta sekä Kymönkosken kylä. Vettä toimitetaan myös Kärnän kylään.

Alva Viitasaarella on käytössään kaksi kuilukaivoa: noin puolet vedestä otetaan Kokkolanniemen pohjavedenottamosta, joka sijaitsee Kokkolanniemen pohjavesialueella ja noin puolet vedestä on peräisin Luukkaanniemen vedenottamolta Toulatkankaalta pari kilometriä Kokkolanniemen kaakkoispuolelta. Vuosittain Alva Viitasaaren omilta pohjavedenottamoilta otetaan vettä vesijohtoverkostoon johdettavaksi noin 240 000 m3.

Hieman yli puolet Viitasaaren kaupungin asukkaista on tällä hetkellä kunnallisen viemäriverkoston piirissä. Viemäriverkosto toimii toistaiseksi ainoastaan keskustaajaman alueella ja jätevedet käsitellään Mustasuon biologiskemiallisella jätevedenpuhdistamolla.