Jätevedenpuhdistamo on valmistunut 1960-luvun lopulla, jolloin käsittelymenetelmänä oli selkeyttäminen rautasulfaatilla tehostamalla. Puhdistamoa laajennettiin vuonna 1990. Puhdistamo saneerattiin vuoden 2001 aikana aktiivilietteellä toimivaksi biologis-kemialliseksi rinnakkaissaostuslaitokseksi. Saneerauksessa puhdistamolle rakennettiin ilmastusaltaat ja jälkiselkeytysallas.

Nykyisin jätevedet kulkevat pumppaamolta porrasvälpän kautta hiekanerotukseen. Hiekanerotuksesta jätevesi johdetaan rumpusiivilän kautta ilmastusaltaisiin, jossa jätevedestä poistetaan biologisesti typpeä ja hapetetaan orgaanista ainesta. Puhdistusprosessissa poistettava ylijäämäliete sakeutetaan ja kuivataan puristamalla, minkä jälkeen liete kompostoidaan kompostointikentällä sekoitettuna puun kuoreen ja hakkeeseen. Kiintoaineen mukana poistuu myös fosforia. Kompostointikenttä sijaitsee asfaltoidulla alueella puhdistamon vieressä. Evira on myöntänyt laitoshyväksynnän maanparannuskompostille.

Puhdistamolta vesi johdetaan Keiteleeseen. Mustasuon jätevedenpuhdistamo on saanut ympäristöluvan Itä-Suomen ympäristölupavirastolta 9.3.2008.

Dokumentit

Puhdistamon_ymparistolupa
Puhdistamon_kalataloudellinen_velvoitetarkkailuraportti_2020

Alva Viitasaari Oy:n jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiraportti 2022
Alva Viitasaari Oy:n Mustasuon jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenveto 2021