Jätevedenpuhdistamo on valmistunut 1960-luvun lopulla, jolloin käsittelymenetelmänä oli selkeyttäminen rautasulfaatilla tehostamalla. Puhdistamoa laajennettiin vuonna 1990. Puhdistamo saneerattiin vuoden 2001 aikana aktiivilietteellä toimivaksi biologis-kemialliseksi rinnakkaissaostuslaitokseksi. Saneerauksessa puhdistamolle rakennettiin ilmastusaltaat ja jälkiselkeytysallas. Vuonna 2018 puhdistamolle tehtiin jälleen mittava saneeraus, jossa prosessia muutettiin nykyaikaiseksi membraanibioreaktoriin perustuvaksi prosessiksi.

Nykyisin jätevedet kulkevat pumppaamolta porrasvälpän kautta hiekanerotukseen. Hiekanerotuksesta jätevesi johdetaan rumpusiivilän kautta ilmastusaltaisiin, jossa jätevedestä poistetaan biologisesti typpeä ja hapetetaan orgaanista ainesta. Ilmastuksen jälkeen vesi suodatetaan kalvotekniikalla, jossa poistetaan bakteereita, kiintoainesta ja mikromuoveja. Kiintoaineen mukana poistuu myös fosforia. Puhdistusprosessissa poistettava ylijäämäliete sakeutetaan ja kuivataan puristamalla, minkä jälkeen liete kompostoidaan kompostointikentällä sekoitettuna puun kuoreen ja hakkeeseen. Kompostointikenttä sijaitsee asfaltoidulla alueella puhdistamon vieressä. Evira on myöntänyt laitoshyväksynnän maanparannuskompostille.

Puhdistamon mitoitustiedot
Keskimääräinen virtaama 1 840 m3/d
Maksimivirtaama 3 500 m3/d
Maksimivirtaama 220 m3/h
Mitoitusvirtaama 115 m3/h
BOD7 -kuormitus 320 kg/d
Fosforikuormitus 9,8 kg/d
Typpikuormitus 49 kg/d

Puhdistamolta vesi johdetaan Keiteleeseen. Mustasuon jätevedenpuhdistamo on saanut ympäristöluvan Itä-Suomen ympäristölupavirastolta 9.3.2008 ja lupaehdot on esitetty alla olevassa taulukossa. Viimeisimmän saneerauksen yhteydessä puhdistamon toiminta on muuttunut oleellisesti, minkä vuoksi uusi ympäristölupahakemus on käsittelyssä Länsi-Suomen Aluehallintovirastossa.

Ympäristöluvan ehdot
Parametri Pitoisuus, puhdistettu
jätevesi [mg/l]
Pitoisuuden
vähenemä [%]
BOD7ATU < 15 > 90
Kokonaisfosfori < 0,8 > 90
CODCr < 125 > 75
Kiintoaine < 35 > 90

Vuonna 2014 jätevedenpuhdistamolle on asennettu automaattisesti käynnistyvä varavoimakone, jonka avulla jäteveden puhdistusprosessia pystytään ylläpitämään myös sähkökatkojen aikana ja välttämään ylivuodot.

Dokumentit

Wiitaseudun Energia Oy 2018 tarkkailuraportti
Puhdistamon_ymparistolupa
Puhdistamon_kalataloudellinen_velvoitetarkkailuraportti_2015